Transparència

Transparència

 

En compliment d’allò previst en la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern,  ACEGAL – Cambra de Comerç LGTBI fa pública la informació de rellevància econòmica, organitzativa i de contractació.

Informació Econòmica

2020

2019

2018

2017

Informació Organitzativa

Estatuts

Convenis